Continuous Integration,Continuous Delivery ve Continuous Deployment Nedir?

Merhaba arkadaşlar,

Bu makalemde Software Development Life Cycle sürecini hızlandırmak isteyen her kurumun dilinden düşürmediği yapılar ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım.

Continuous Integration:Geliştirilmesi yapılan kodu ilgili repodan alıp,testlerden(unit,integration vs.) geçirip,paketleyip, test edilecek ortama kurulumunu otomatize etme sürecidir.

CI araçlarının esas amacı bir yazılım projesinde birden fazla developer geliştirme yapması durumunda geliştirilen iş paketlerinin belli aralıklarla ana projeye entegre olmasını sağlamaktır.

Continuous Integration için örnek verebileceğim araçlar:

· Jenkins

· Travis CI

· Circle CI

Continuous Delivery: Başarılı ile build alınmış yapıyı bir ortama atmanın otomatik bir yoludur.Continuous Delivery işlemi manuel olarak yapılır!!!.Bu süreç düzgün bir şekilde uygulandığında, standartlaştırılmış bir test sürecinden geçmiş hazır yapıya sahip olunacaktır.

Continuous Delivery için örnek verebileceğim araçlar:

· AppVeyor

· CodeShip

Continuous Deployment:Sürecin son adımı olarak düşünebiliriz.CD ise CI’dan başarılı bir şekilde geçen sistemin ilgili yerlere dağıtım süreciyle ilgilenir.

Continuous Deployment için örnek verebileceğim araçlar:

· AWS CodeDeploy

· Octopus

Yukarıda açıklamaya çalıştığım yapıları resme dökersek;

Image for post
Image for post

Umarım CI&CD ile ilgili faydalı bilgiler verebilmişimdir.İyi çalışmalar dilerim.

Senior Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store